De commissies van de Regenboog

Medezeggensschapsraad (MR)

De Regenboog heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten zowel ouders als personeelsleden. Leden van de MR denken mee met het beleid dat door de school wordt gemaakt. De MR heeft een aantal bevoegdheden zoals instemmingsrecht en adviesrecht, deze staan beschreven in het MR-Reglement. De MR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. De hoeveelheid kan variëren. De MR vergadering is openbaar en kan dus bezocht worden. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met één van de MR leden.  

 

Contactgegevens MR
Oudergeleding

  • Voorzitter Esther de Haan-Luijer e-mail
  • Niek Hogervorst e-mail
  • Nienke Tolsma  e-mail

Personeelsgeleding

Promotiegroep

Onze unieke promotiegroep (PR) bestaat uit twee leerkrachten en een aantal ouders. Ieder met een verschillende achtergrond en ervaring. Onze gezamenlijke drijfveer is dat wij trots zijn op onze school en wij dat aan iedereen willen laten weten. Wij zijn een geïnspireerd gezelschap dat met school meedenkt, promotieacties verzint en haar best doet De Regenboog te onderscheiden van de andere basisscholen in Wijdemeren.

 

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij organiseren schoolevenementen en innen cq. beheren de ouderbijdragen. Er wordt jaarlijks door de AC aan de MR verantwoording afgelegd over de besteding van deze bijdragen.

 

Ouderbijdrage
De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt op dit moment € 32,50 per kind per schooljaar. Vanuit die bijdrage worden allerlei extra activiteiten bekostigd die niet tot de standaard vergoeding van het Rijk behoren. Daarbij kunt u denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstviering, sporttoernooi en excursies voor de leerlingen.

 

Voor ouderbijdrage Activiteiten Commissie
- St. Proceon inzake de Regenboog-AC:NL95ABNA0549280847