Passend onderwijs

Passend onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van onderwijs aan leerlingen met ondersteuningsvragen te verbeteren en passend te maken. Het kind staat centraal en het gaat erom wat de kansen en mogelijkheden van het kind zijn. Per leerling wordt gekeken waar en hoe het passend onderwijsaanbod het beste gerealiseerd kan worden.

 

Passend onderwijs betekent een omslag in het denken:

 • van moeilijkheden naar mogelijkheden
 • van probleemgericht naar handelingsgericht
 • van herstellen naar proactief handelen
 • van over en voor het kind naar met het kind
 • van informeren van ouders naar samenwerking met ouders.

 

Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband Unita, het samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek (regio 27-09). Unita geeft invulling aan de Wet passend onderwijs die 1 augustus 2014 is ingegaan. Op deze website van Unita, www.swvunita.nl kunt u alles vinden over dit samenwerkingsverband en de inrichting van Passend Onderwijs in deze regio. 

 

Kindgesprekken

Wij vinden het steeds belangrijker om de leerlingen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Dit doen we in de dagelijkse praktijk al heel vaak spontaan, maar we willen leerlingen ook de gelegenheid geven een specifieke hulpvraag aan de leerkracht te stellen. Dat kan variëren van het extra helpen bij het leren van de topografie of de keersommen tot het minder verlegen willen zijn, of het meer uitdaging nodig hebben. Deze hulpvragen komen we te weten door een jaarlijkse enquête die we vanaf groep 4 rond de herfstvakantie houden. Naar aanleiding van wat de leerlingen aangeven, voeren we kindgesprekken met hen. Deze gesprekken resulteren soms in een kort kindplan. Als de leerling dat wil, worden de ouders hier ook in betrokken. Na afloop van het kindplan evalueren leerling en leerkracht de opbrengst van dit geheel. In de afgelopen jaren is al gebleken dat de betrokkenheid en de motivatie van de leerlingen door deze aanpak toenemen!

 

Instructiegroepen

Daarnaast wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van leerlingen. Differentiatie vindt dus in eerste instantie plaats binnen de jaargroep in de hoeveelheid leertijd, de instructie en de begeleiding door de groepsleerkracht en is zichtbaar in de groepsplannen. Ook de meest recente methodes (bijvoorbeeld Pluspunt) bieden zeer overzichtelijke en bruikbare structuren om met deze vorm van differentiatie te werken: bijvoorbeeld 1, 2 of 3 sterwerk. Op basis van o.a. toetsresultaten en onderwijsbehoefte worden de leerlingen ingedeeld in drie subgroepen:

 • De plusgroep; de instructieonafhankelijke leerlingen, zij volgen verkorte instructie
 • De basisgroep; de instructiegevoelige leerlingen, zij volgen de basisinstructie
 • De extra instructie groep, de instructieafhankelijke leerlingen, zij volgen verlengde instructie.

Verlengde instructie wordt zoveel mogelijk groepsgewijs aangeboden aan de instructietafel. In elke groep staat een instructietafel die voor dit doel beschikbaar is. Het werken aan de instructietafel draagt bij aan een stukje voorspelbaarheid en ondersteunt het planmatig werken met kinderen die verlengde instructie nodig hebben.

 

Handelingsgericht werken

Op de Regenboog hebben wij de laatste jaren toegewerkt naar Passend Onderwijs. Wij hebben dit gedaan op basis van ‘Handelingsgericht werken’ (HGW). Bij deze werkwijze gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Deze punten bieden een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering: wat doen we al handelingsgericht en wat zouden we meer handelingsgericht willen doen? HGW is een systematische manier van werken en hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Door uit te gaan van de onderwijsbehoeften van kinderen, kunnen leerkrachten vaststellen wat nodig is om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Onderwijsbehoeften geven aan:

 • Wat kan dit kind in de komende periode bereiken, welke doelen streven we na?
 • Wat is ervoor nodig om dit kind de doelen te laten bereiken?

 

De zeven uitgangspunten van HGW:

 • Onderwijsbehoeften staan centraal
 • Het gaat om afstemming en wisselwerking
 • De leerkracht doet ertoe
 • Positieve aspecten zijn van groot belang
 • We werken constructief samen
 • Ons handelen is doelgericht
 • De werkwijze is systematisch en transparant.