Onderwijs en identiteit

De tijd op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Een groot deel van hun jonge jaren brengen ze door in de schoolbanken. 

 

Visie

De Regenboog is een school waarbij ‘samen’ het belangrijkste woord is. Op de Regenboog zijn leerlingen nadrukkelijk betrokken bij hun eigen doelen, wordt er veel door leerlingen onderling samengewerkt en leren zij al vroeg dat je samen verder komt dan alleen. 

 

Onderwijs

Wij hechten aan goed onderwijs. Wij scherpen daarom steeds onze eigen vaardigheden aan om zo uw kind nog beter les te kunnen geven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. In ons onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen wat betreft tempo, niveau en hoeveelheid. 

 

Zorg

In het begeleiden van onze leerlingen werken we volgens een stappenplan. Dit stappenplan is gebaseerd op de structuur van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken kan behalve voor de begeleiding van individuele leerlingen ook gebruikt worden voor een groepje leerlingen of een hele groep. 

 

Stap 1: problemen signaleren

Stap 2: problemen analyseren

Stap 3: oplossingen voorbereiden

Stap 4: oplossingen toepassen

Stap 5: oplossingen evalueren

 

Begeleiding

Wij vinden het belangrijk dat wij ook rekening houden met het gevoel van competentie van het kind en de relatie die het heeft met zijn of haar omgeving. Daarin zullen we ook rekening houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dit alles gebeurt in een veilige leer- en werkomgeving, waar persoonlijke aandacht en belangstelling is voor elk individueel kind. 

 

Identiteit

Wij zijn een open christelijke basisschool. Vanuit de christelijke normen en waarden werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Een school waar leerkrachten, kinderen en ouders respectvol met elkaar omgaan en waar een ieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen, maar er is wel een gezamenlijke basis. 

 

Onze schoolafspraken op het gebied van onze identiteit zijn, dat wij werken met de methode Trefwoord. Hierin staan dagelijks verhalen met een moraal. Twee maal per week is dat een bijbels verhaal. Deze verhalen lezen wij voor in alle groepen. Wij vieren ieder jaar Pasen en Kerst en eenmaal per jaar gaan wij naar de kerk met de hele school om Pasen of Kerst te vieren (om en om). Groep 7 voert ieder jaar een Kerstmusical op, wat een moderne vertaling is van het Kerstverhaal. In resp. de groepen 6, 7 en 8 wordt een excursie gepland naar de kerk in het dorp, een moskee en een synagoge.

 

Op onze school leren kinderen niet alleen over het christendom, maar over verschillende wereldreligies. Dit komt terug in o.a. de lessen wereldoriëntatie. Wij leren kinderen op de Regenboog anderen te respecteren en accepteren, ongeacht geloof of achtergrond. Op de Regenboog leven en werken we allemaal samen.