Contact momenten

Samen met u, ouders / verzorgers, zijn wij gericht op de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Het is daarom van groot belang om elkaar goed te informeren en op de hoogte te houden van alle relevante zaken betreffende uw het kind en de school. Om deze wederzijdse en gezamenlijke betrokkenheid mogelijk te maken en zo optimaal mogelijk vorm te geven kennen wij de verschillende contactmomenten. 

 

Kennismakingsgesprek

Voordat kinderen bij ons op school komen, kunnen ouders een afspraak maken voor een oriënterend, persoonlijk gesprek om een goed beeld te krijgen van onze school en om sfeer te proeven. Hoe wordt er op de Regenboog gewerkt? Welke visie/missie vormt de basis? Hoe ziet een schooldag eruit? Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Aanmeldingsprocedure.

 

Startgesprekken

Aan het begin van ieder schooljaar nodigen wij alle ouders en leerlingen uit voor een startgesprek. In de onderbouwgroepen voert de leerkracht vooral een gesprek met de ouders, in de midden en bovenbouw voert de leerkracht een gesprek met uw kind, de ouder is op dit moment toehoorder. In het gesprek worden wederzijdse verwachtingen en doelen afgesproken.

 

Informatieavond begin schooljaar

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u per mail de 'weetjes' van de groep van uw kind en is er, na een aantal weken onderwijs, een informatieavond waar per groep uitleg wordt gegeven over de werkwijze, werkvormen, inhoud en het lesprogramma.

 

Voortgangsgesprekken

Drie keer per jaar zijn er voortgangsgesprekken op school. We proberen de voortgangsgesprekken zoveel mogelijk samen met leerlingen te voeren.

 

Gesprekken met de leerkracht

Buiten bovenstaande georganiseerde, formelere gesprekken is er natuurlijk ook op andere momenten tijd voor formele en informele gesprekjes met de leerkracht over uw kind. U kunt daarvoor even binnenlopen, bij voorkeur na schooltijd zodat voor schooltijd alle aandacht voor de kinderen is. U kunt de leerkracht ook altijd mailen. Is het wenselijk om uitgebreider in gesprek te gaan dan is het prettig om een afspraak te maken.